POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PPZOZ

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zmianami), ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, oraz sporządzenia sprawozdań z tych badań.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021roku,  poz. 1129 ze zmianami) ustawy tej nie stosuje się w  przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zwanego dalej „zakładem” oraz sporządzenie sprawozdań z tych badań zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29  września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zmianami) i  ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 roku poz. 1415 ze zmianami), oraz normami wykonywania zawodu ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Warunki wobec składającego ofertę:

 1. Oferty mogą składać firmy audytorskie uprawnione do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 2. Dokonana przez biegłego rewidenta analiza porównawcza musi obejmować rok badany i dwa poprzedzające go lata obrotowe. Jednocześnie biegły przeprowadzi ocenę zdolności jednostki do kontynuacji działalności w roku następnym po badanym.
 3. Składający ofertę zobowiązuje się do przeprowadzenia badania przez kluczowego biegłego rewidenta posiadającego doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Składający ofertę zobowiązuje się do zapewnienia udziału kluczowego biegłego rewidenta w  posiedzeniach Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, właściwych komisjach Rady Powiatu oraz sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w roku 2022 i roku 2023 w celu przedstawienia wyników badania.
 5. Składający ofertę zobowiązuje się do:
  a) wykonania badania wstępnego w czwartym kwartale 2021 roku i styczniu 2022 roku,
  b) wykonania badania wstępnego w czwartym kwartale 2022 roku i styczniu 2023 roku,
  c) wykonania badania właściwego sprawozdania za rok 2021 w terminie do 30 marca 2022 roku i przekazania sprawozdania z tego badania w terminie do 20 kwietnia 2022 roku,
  d) wykonania badania właściwego sprawozdania za rok 2022 w terminie do 30 marca 2023 roku i przekazanie sprawozdania z tego badania w terminie do 20 kwietnia 2023 roku.

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć do niego wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej w terminie do dnia 1 października 2021 roku na  adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych PPZOZ za rok 2021 i  rok 2022”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego. Oferty, które wpłyną po  terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dotyczące oferty:

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu .
 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez oferenta ofert.
 4. Cena wskazana w ofercie powinna określać cenę netto, wartość i procent podatku VAT, oraz cenę brutto, podaną odrębnie dla każdego roku i musi obejmować wszystkie koszty związane z  przeprowadzeniem badania.
 5. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do  reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Upoważnienie osób podpisujących ofertę i  wszystkie inne dokumenty do niej dołączone, powinno wynikać z dołączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.
 6. Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za  zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 7. Oferent pozostaje związany ofertą 60 dni od jej złożenia.
 8. Do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego rejestru/ewidencji,
  b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru firm audytorskich/podmiotów uprawnionych do  badania sprawozdań finansowych;
  c) informację o zespole, który będzie wykonywał badanie i wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, ze wskazaniem rodzaju uprawnień/kwalifikacji poszczególnych członków zespołów i ich doświadczenia zawodowego w zakresie badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  d) wykaz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których biegły rewident wskazany na kluczowego biegłego rewidenta osobiście przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych, w latach od 2019 do 2021,
  e) dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  f) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 9. Na wniosek zamawiającego, składający ofertę zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów we wskazanym przez zamawiającego terminie i  w określonej przez niego formie.

Wybór oferty i umowa:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  A) cena oferty – tj. cena brutto wskazana w formularzu oferty z wagą 80%; przy czym liczba punktów będzie obliczana według wzoru: (cena oferty najtańszej podzielona przez cenę danej oferty) x100x80%,
  B) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z wagą 20%; przy czym liczba punktów za posiadanie doświadczenia w  badaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie wynosić 20, a  za  brak doświadczenia 0.
 2. Liczba punktów przyznań danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych w obu wskazanych wyżej kryteriach(A+B).
 3. Za cenę oferty rozumie się sumę ceny brutto oferowanej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 zakładu oraz sporządzeniu sprawozdań z tych badań.
 4. Rada Powiatu Wodzisławskiego dokona wyboru firmy audytorskiej w drodze Uchwały Rady Powiatu w terminie do końca listopada bieżącego roku.
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakładce: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia.
 6. Kierownik zakładu zawrze z firmą audytorską wybraną przez Radę Powiatu Wodzisławskiego umowę, o której mowa w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
 7. Władze Powiatu Wodzisławskiego zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, iż  żadna z ofert nie spełnia oczekiwań , a także odstąpienia na każdym etapie niniejszego postępowania od jego dalszego prowadzenia bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje dotyczące Zakładu:

Opis działalności podmiotu: podstawowym celem działalności jest udzielanie stacjonarnych i  specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, diagnostyka i promocja zdrowia.

Dane finansowe Zakładu za 2020 rok:

 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:104 136 652,39 złotych.
 2. Pozostałe przychody operacyjne:6 374 042,84 złotych.
 3. Przychody finansowe: 23 800,43 złotych.
 4. Koszty działalności operacyjnej: 109 556 795,81 złotych.
 5. Pozostałe koszty operacyjne: 3 397 154,97 złotych.
 6. Koszty finansowe: 1 609193,21 złotych.
 7. Wynik finansowy: strata netto 4 028 648,33 złotych.
 8. Suma bilansowa: 42 151 721,73 złotych.

Zakład mieści się w dwóch lokalizacjach: w Wodzisławiu Śląskim i w Rydułtowach. W swojej strukturze organizacyjnej posiada między innymi dwa szpitale, dwa zespoły poradni specjalistycznych, dwie stacje pogotowia ratunkowego, pracownie i laboratoria.

Liczba osób zatrudnionych na etatach na dzień 31.07.2021 roku: 743.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim mieszczącym się przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 65.

Zastrzega się, iż udzielenie dodatkowych informacji nie obejmuje sporządzania na życzenie podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty odrębnych dokumentów, zestawień  i tym podobnych lub uzupełniania druków i  formularzy przesyłanych do wypełnienia przez wyżej wymieniony podmiot.

Klauzula RODO:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. Dane osobowe osób wskazanych w ofercie jako członkowie zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w  sprawie wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy z wykonawcą zamówienia „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z  siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz sporządzenie sprawozdań z tych badań” oraz ich archiwizacji.
 3. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów ustawowych w zakresie wynikającym z  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zmianami)  i  ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze  publicznym (Dz. U. z 2020 roku poz. 1415 ze zmianami).
 4. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), natomiast podanie danych dodatkowych (telefon i adres e-mail) jest dobrowolne.
 5. Dane osób wskazanych w ofercie jako członkowie zespołu przeprowadzającego badanie, w  tym kluczowego biegłego rewidenta będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom, takim jak Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, którego kierownik zawrze z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania umowę na  przeprowadzenie badań, zgodnie z  przepisami ustawy o rachunkowości. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 6. Dane osobowe osób wskazanych w ofercie jako członkowie zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta będą przetwarzane i przechowywane przez okres właściwy dla akt takiego postępowania, wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18  stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67).
 7. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w  przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – dodatkowo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Dodatkowo ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że   przetwarzanie jego danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) .
 8. Dane osobowe kandydatów nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim: iod@powiatwodzislawski.pl
 10. Więcej informacji: Inspektor Ochrony Danych, przetwarzanie danych osobowych

Do pobrania:

Załącznik 1 Formularz oferty (docx 15KB)