POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

XXX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Czerwcowa, XXX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 17 czerwca o godzinie 14:00 w trybie zdalnym.

powiat logo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok:
  a) raport o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok,
  b) debata,
  c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
  c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku,
  e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok,
  f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok,
  g) dyskusja,
  h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok,
  i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
 6. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego za okres 2019-2020”.
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIX sesji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2020,
  b) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/255/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok wraz z załącznikami,
  d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/254/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2036.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XXX sesji.

POBIERZ ZAWIADOMIENIE  (plik pdf 113 KB)