Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » XXVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 listopada 2008 r. Początek o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 listopada 2008 r.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Rozpatrzenie skargi Pana Edmunda Więckowskiego z dnia 23 września 2008 roku na działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim.
 8. Informacja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wodzisławskim:
  – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2008 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
  • dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47,
  • powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
  • zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Pszowie, z siedzibą przy ulicy Traugutta 32, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Miastem Katowice, dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego,
  • podziału środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,
  • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,
  • zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XXVII sesji.