Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » XLVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XLVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XLVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godz. 14:00.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 maja  2010 r.

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z obrad  XLV sesji Rady Powiatu.
4.     Realizacja inwestycji o charakterze ponadlokalnym na terenie powiatu  wodzisławskiego  –  zbiornik Racibórz Dolny.
5.     Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego:
a)  informacja z działalności  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
b) informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  w  Powiecie Wodzisławskim,
c) dyskusja.
6.     Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Wodzisławskim:
a) sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2009 rok oraz   informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie  Wodzisławskim.
b)  informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu,
c)  sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego,
d) dyskusja.
7.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLV sesji.
8.     Interpelacje i zapytania radnych.
9.     Rozpatrzenie ponownej skargi Pana Ryszarda D.  z dnia  29  marca  2010  roku  na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej  – Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” Pana Henryka Wojtaszka oraz ustnego wniosku złożonego do protokołu z dnia 22 marca 2010 roku.
10.    Przekształcenia w strukturze organizacyjnej SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim:
1)  przedstawienie przez Zarząd Powiatu proponowanych zmian,
2)  rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
a)    dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu  opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół Opieki  Zdrowotnej w   Wodzisławiu  Śląskim”  polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Pediatrycznym,
b)  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych  II oraz na przeniesieniu tego oddziału z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu   głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim,
c)  przyznania  dotacji  samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki  Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śląskim”  na  remonty   i inwestycje  związane   z   przeniesieniem  Oddziału   Chorób  Wewnętrznych  II  z budynku przy ul. Wałowej 30 do  pawilonu głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu  Śląskim,
d)   zatwierdzenia zmian w statucie  samodzielnego publicznego zakładu  opieki zdrowotnej   pod nazwą „ Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
a) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLVIII/597/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku dotyczącej udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wodzisławiu Śląskim na nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego, opisanych  w księgach wieczystych  KW Nr 528-W i KW  Nr 46703-W,
b) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
c)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Pszów z przeznaczeniem na organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek,
d)    określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budżetowego,
e)   zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia  28 stycznia  2010   roku   w   sprawie   budżetu     Powiatu    Wodzisławskiego  na   2010  rok  wraz  z załącznikami.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13. Wnioski i oświadczenia  radnych.
14. Informacje bieżące.
15. Zamknięcie  obrad XLVII sesji.