POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

XL sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Najbliższa sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 25 listopada (środa) o godzinie 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIX sesji Rady Powiatu.
4.     Inauguracja kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Biała  wstążka” pod hasłem „Tu i teraz – przełam przemoc”.
5.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX sesji
6.     Interpelacje i zapytania radnych
7.     Wnioski i oświadczenia  radnych.
8.     Sprawozdanie  z   działalności  Powiatu  Wodzisławskiego  w   zakresie  kultury,  ochrony  i  opieki  nad  zabytkami  oraz  kultury  fizycznej  i  turystyki.
9.     Uchwalenie   „Programu    współpracy   Powiatu   Wodzisławskiego    z    organizacjami  pozarządowymi  oraz   podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku   publicznego na 2010 rok”:
a)  informacja na temat współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku,
b)  podjęcie uchwały
10. Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
b) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
c) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesny Europejczyk – Wykształcony Europejczyk” w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d)   zmiany  uchwały  Nr XXVIII/344/2008  z  dnia  22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacje bieżące.
13. Zamknięcie  obrad XL sesji.