Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wysoka ocena powiatowego projektu

Wysoka ocena powiatowego projektu

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. jako partner CTC Polska Sp.zo.o. w Warszawie uzyskało najwyższy w rankingu wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego w konkursie nr1/POKL/8.1.2/2008 dla Poddziałania 8.1.2 na projekt: „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” .

Projekt skierowany jest do podmiotów lokalnych powiatu wodzisławskiego. Zmiany struktury gospodarczej powiatu związane z rozwojem społeczno – gospodarczym powodują konieczność podejmowania współpracy podmiotów lokalnych i aktywne włączenie się w proces zmian.

Problemem powiatu jest brak strategii zarządzania i narzędzi szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej oraz brak mierników ewaluacji i monitoringu. Stąd też wzmocnienie efektywności zarządzania procesami społeczno – gospodarczymi wymaga jasnego zdefiniowania strategicznych obszarów działania podmiotów lokalnych. Podstawą wdrożenia nowego systemu jest zawiązanie lokalnej sieci współpracy i wzmocnienie aktywnego funkcjonowania partnerstwa na poziomie powiatu wodzisławskiego.

Ponadto koniecznym jest wyedukowanie reprezentantów podmiotów lokalnych w zakresie instrumentów służących zarządzaniu zmianą gospodarczą oraz niski poziom dialogu partnerskiego i podejmowania wspólnych działań tworzących wartość dodaną i mających realny wpływ na proces zmian społeczno – gospodarczych powiatu.

Wobec powyższego celem głównym projektu jest utworzenie partnerskiego systemu zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie wodzisławskim. Celami szczegółowymi projektu są: dostarczenie wiedzy wynikającej z diagnozy potencjału społeczno – gospodarczego powiatu służącej prognozowaniu zmian, wdrożenie strategii zarządzania zmianą gospodarczą oraz zastosowanie instrumentów i mierników do prognozowania i reagowania w przypadku wystąpienia zmiany, wdrażanie wypracowanych projektów przez lokalne podmioty działające w sieci współpracy, edukacyjne wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o wypracowane projekty, promocja procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie wodzisławskim, zwiększenie rozpoznawalności inicjatyw oddolnych.

Donata Malińska
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu