Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Znak ogłoszenia: WGN.6845.1.4.2022

 1. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej:
  1.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00076453/4;
  1.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 948/6 o pow. 2544 m2, karta mapy 7, obręb Skrzyszów, jednostka ewidencyjna Godów;
  1.3 powierzchnia nieruchomości – 2544 m2;
  1.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa o kształcie regularnym zbliżonym do równoległoboku wydłużonego, ukształtowanie terenu w większości płaskie; posiada dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja w Skrzyszowie;
  1.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017.6558) z dnia 5 grudnia 2017 r., przedmiotowa działka znajduje się na terenie autostrady o symbolu planu B1KDA;
  1.6 cena nieruchomości – 124.800,00 zł netto; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze darowizny:
  2.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00049956/2;
  2.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 452/27 – karta mapy 9, obręb Skrzyszów, jednostka ewidencyjna Godów;
  2.3 powierzchnia nieruchomości – 423 m2;
  2.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie;
  2.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Godów nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 6558, nieruchomość znajduje się na terenie dróg publicznych klasy dojazdowa o symbolu planu B20KDD;
  2.6 cena nieruchomości – 12.100,00 zł netto

W terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.