Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie.

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  1.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00050814/5;
  1.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr nr 645/8, 650/4, karta mapy 2, obręb Olza, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  1.3 powierzchnia nieruchomości – 5030 m2;
  1.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, o kształcie zbliżonym do prostokąta;
  1.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) nieruchomość znajduje się w terenie o symbolu G27MNI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenie o symbolu 1KDG1/2 – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego (droga krajowa nr 78)
  1.6 cena nieruchomości – 220.000,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 2. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w najem:
  2.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00053683/8 (część nieruchomości oznaczona działką nr 1453/136);
  2.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1453/136, karta mapy 1, obręb Lubomia, jednostka ewidencyjna Lubomia;
  2.3 powierzchnia nieruchomości – 35 m2;
  2.4 opis nieruchomości – działka o kształcie trapezu, z dostępem do drogi publicznej;
  2.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/238/2021 Rady Gminy Lubomia z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 5730 z 6 września 2021 roku, działka nr 1453/136 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem A6 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; na działce znajduje się fragment ogrodzenia i wjazd na posesję
  2.6 wysokość opłat z tytułu najmu (działki nr 1453/136) – 50,00 zł rocznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  2.7 terminy wnoszenia opłat – do 31 stycznia każdego roku;
  2.8 zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną waloryzację kwoty netto czynszu od dnia 1 lutego każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; przypadku deflacji czynsz nie będzie waloryzowany.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.