Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę, poniżej opisanych.

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00078753/1;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 279/4 o pow. 351 m2, karta mapy 1, obręb Krzyżkowice, jednostka ewidencyjna Pszów;
  • powierzchnia nieruchomości – 351 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Kolberga w Pszowie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie nr XII/117/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 06 lutego 2020 roku, poz. 1177), działka nr 279/4 znajduje się w strefie o symbolu 259 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; nieruchomość nie jest zagospodarowana, porośnięta trawą
  • cena nieruchomości – 35 670,00 zł brutto;
 2. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00025980/5;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – części działek nr nr 185/22, 200/22, 266/20, karta mapy 5, obręb Olza, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  • powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – 109476 m2;
  • opis nieruchomości – niezabudowana o nieregularnym kształcie; położona w Olzie przy ul. Wałowej;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) działki znajdują się w terenie o symbolach G1ZN, G2ZN – tereny zieleni niskiej; nieruchomość jest zagospodarowana jako zalewisko wodne wraz z gruntami przyległymi;
  • wysokość opłaty z tytułu dzierżawy –16158,66 zł brutto rocznie;
  • terminy wniesienia opłaty – do 25 dnia miesiąca, w którym zawarto umowę;

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.