Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Starosta wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia, poniżej opisanej.

  1. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00049956/2;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr nr 512/59 o pow. 54163 m2, 295/59 o pow. 2853 m2, 236/59 o pow. 5891 m2, 237/59 o pow. 5880 m2, 358/61 o pow. 14151 m2, karta mapy 9, obręb Skrzyszów, jednostka ewidencyjna Godów;
  • powierzchnia części nieruchomości – 82938 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana; położona w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Skrzyszowie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017.6558) z dnia 5 grudnia 2017 r., przedmiotowe działki znajdują się na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej o symbolu planu B17PU. Działka nr 512/59 stanowi teren zwarty o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. Oddzielona jest od pozostałych działek nieruchomością stanowiącą przedmiot własności osób trzecich. Działki nr nr 236/59, 237/59, 295/59, 358/61 graniczą ze sobą i stanowią nieregularny wydłużony wielobok. Teren działek gęsto porośnięty jest drzewami i krzewami w większości samosiejkami;
  • cena nieruchomości – 4 405 860 zł brutto;

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.