POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego.

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  1.1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00074059/8;
  1.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 605/18, karta mapy 1, obręb Rydułtowy Górne, jednostka ewidencyjna Rydułtowy;
  1.3 powierzchnia nieruchomości – 0,1230 ha;
  1.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona w Rydułtowach na Osiedlu Orłowiec;
  1.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rydułtowy, uchwalonym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr 37.265.2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość oznaczona działką nr 605/18, jako kierunek zagospodarowania przestrzennego przewidziano obszary dla zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku studium symbolem ‘U” i tereny usług publicznych tj. administracja , oświata, kultura, kult religijny, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem „Up”. Dodatkowo działka leży w strefie oddziaływania sieci infrastruktury technicznej – sieci ciepłowniczej i wodociągowej;
  1.6 cena nieruchomości – 50.750,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 2. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  2.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00074058/1;
  2.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 604/18, karta mapy 1, obręb Rydułtowy Górne, jednostka ewidencyjna Rydułtowy;
  2.3 powierzchnia nieruchomości – 0,1539 ha;
  2.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona w Rydułtowach na Osiedlu Orłowiec;
  2.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rydułtowy, uchwalonym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr 37.265.2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku dla terenu , na którym znajduje się nieruchomość oznaczona działką nr 604/18, jako kierunek zagospodarowania przestrzennego przewidziano obszary dla zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku studium symbolem ‘U” i tereny usług publicznych tj. administracja , oświata, kultura, kult religijny, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem „Up”. Dodatkowo działka leży w strefie oddziaływania sieci infrastruktury technicznej – sieci ciepłowniczej i wodociągowej;
  2.6 cena nieruchomości – 63.500,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 3. W terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.
 4. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres 21 dni od dnia 14 stycznia 2022 r.