Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Starosta wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia:
1.1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00078562/5;
1.2. oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1276/32, karta mapy 1, obręb Pszowskie Doły, jednostka ewidencyjna Pszów;
1.3. powierzchnia nieruchomości – 92 m2;
1.4. opis nieruchomości – teren działki jest płaski z nieznacznym spadkiem w stronę południową w stronę potoku Syrynka. Działka ma około 80 m długości i około od 1 m do 1,5 m szerokości, stanowi bardzo długi, wąski i kręty pas gruntu, o nieregularnym przebiegu;
1.5. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XII/117/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1177 z 6 lutego 2020 roku, działka nr 1276/32 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem 13 Z – tereny zieleni nieurządzonej; działka jest niezabudowana i nie posiada dostępu do drogi publicznej, przez jej teren nie przebiegają sieci uzbrojenia;
1.6. cena nieruchomości – 2200,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przysługuje roszczenie o nabycie z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wykazu, mogą złożyć stosowny wniosek o jej nabycie do starosty wodzisławskiego.