POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Informujemy, że zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kontrolę stowarzyszeń i fundacji w zakresie stosowania ustawy, sprawują także starostowie.

Kto podlega kontroli?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy kontroli podlegają instytucje obowiązane, tj. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną lub fundacje (utworzone odpowiednio: na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W przypadku spełnienia powyższej przesłanki, stowarzyszenie/fundacja staje się instytucją obowiązaną i powinno realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

Co należy zrobić?

Z tego powodu prosimy wszystkie stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i/lub prowadzące działalność na terenie powiatu wodzisławskiego o przekazanie informacji czy w swojej działalności przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację prosimy przekazać do:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych  i Zarządzania Kryzysowego
ul. Pszowska 92a
44 – 300 Wodzisław Śląski

lub w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej ePUAP: /2415/skrytka.

Ponadto uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim gdyby w przyszłości w stowarzyszeniu/fundacji doszło do przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę kontakt telefoniczny pod numerami tel. 32 412 09 71, 32 412 09 72 lub 32 412 09 79.

Więcej informacji:

  1. Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.) – POBIERZ (PDF 175KB)
  2. Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 i 1075) – POBIERZ (PDF 115KB)