POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Uwaga. Urzędowe i sądowe terminy „odwieszone”

Informujemy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), popularnie określana "tarczą 3.0". Zniosła ona dotychczas obowiązujące przepisy, które zawieszały terminy w sprawach administracyjnych i sądowych.

paragraf

Art. 15 zzr i 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw powodował, że bieg terminów procesowych i sądowych w:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa wart.15f ust.9 ustawy z dnia 19listopada 2009 r. ograch hazardowych (Dz. U. z 2019r. poz.847 i 1495 oraz z 2020 r. poz.284),
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

a także bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 3. przedawnienia,
 4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

nie rozpoczynał się, a jeśli już się rozpoczął – ulegał zawieszeniu na okres stanu epidemii.

W przypadku Starostwa chodziło zwłaszcza o sprawy w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziału Geodezji, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Ochrony Środowiska i innych.

Zgodnie z przepisami tzw. „tarczy 3.0″(ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) terminy te rozpoczną bieg z upływem 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z tego powodu wszystkich klientów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., w tym klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tę kwestię. Dotyczy to również osób, które zamierzają skorzystać z prawa do wniesienia odwołania od decyzji, postanowienia czy orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku wątpliwości – najlepiej skontaktować się z wydziałem lub osobą, która prowadzi Państwa sprawę.

Numery telefony do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa dostępny jest TUTAJ (link).