POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

W ramach programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

PCPR opieka wytchnieniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Adresaci:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami równoważnymi, z terenu powiatu wodzisławskiego.

Zasady realizacji:

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

O zakwalifikowaniu do programu będzie decydowała:

 1. sytuacja życiowa uczestników programu,
 2. stan zdrowia- liczba punktów w skali FIM – wynik od 18 do 75 punktów uprawnia do pierwszeństwa w korzystaniu z usług specjalistycznego poradnictwa. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności,
 3. a także kolejność zgłoszeń.

Limit godzin dostępny w ramach specjalistycznych usług wynosi 20 godzin na osobę realizowanych w całym okresie udziału w Programie. Program realizowany jest od czerwca do grudnia 2021 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków  do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.

Kompletne wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Wnioskodawca składa:

 1. prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu,
 2. załącznik nr 1 do karty zgłoszenia,
 3. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny (Skala FIM) – kartę uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka,
 4. klauzulę RODO,
 5. kopię aktualnego orzeczenia.

Druki do pobrania poniżej.

Osoby do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.

Nr tel. (32) 455 14 30, wew. 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dokumenty wraz z załącznikami:

Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Funduszy Solidarnościowego wynosi: 15.300,00 zł.