POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Szpital w Rydułtowach poszukuje internistów i lekarzy geriatrów

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń lekarskich wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w Szpitalu Rydułtowach. Poszukiwany jest również inny personel medyczny.

lekarka trzymająca stetoskop

Udzielenie świadczeń zdrowotnych dotyczyć będzie polegać na pełnieniu dyżurów lekarskich oraz w zakresie ordynacji podstawowej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrekcją PPZOZ w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.04.2021r. do godz. 12.00. Oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej oddział Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 23.04.2021 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.05.2021 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Dyrekcji PPZOZ przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 z późn. zm.).

Do pobrania:

Przypominamy ponadto, że dyrekcja PPZOZ zatrudni również lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarki. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.