Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXV sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 25 czerwca 2009 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul Pszowskiej 92A. Początek obrad o godzinie 15:00.

Porządek obrad
XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 25 czerwca 2009 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.
4. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu wodzisławskiego.
5. Działalność finansowa SP ZOZ w Rydułtowach i SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. za rok 2008: *
a) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIV sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
b) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
c) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,
d) wyrażenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
e) wyrażenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ul. Wolności w Syryni” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
f) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
g) zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,
h) zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego.
10. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego za okres 2007 -2008”.
11. Przedstawienie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”.
12. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń zawartych w uchwale Nr XXXIII/395/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach w dniach 10.02.2009r. i 24.02.2009r.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
14. Informacje bieżące.
15. Zamknięcie obrad XXXV sesji.