Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XL Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a.

logo powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok:
  a) raport o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok,
  b) debata,
  c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
  c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok,
  f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok,
  g) dyskusja,
  h) projekt uchwały w sprawie, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok,
  i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2021,
  b) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rydułtowy, a Miastem Rybnik, polegającej na włączeniu działek do terytorium Miasta Rydułtowy,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  d) zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2022 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1,
  e) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
  g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
  h) zmiany uchwały XXXVIII/395/2022 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  i) poparcia działań prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego terenów Powiatu Wodzisławskiego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XL sesji.