Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXVIII (trzydziesta ósma) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a.

Logo Powiatu Wodzisławskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej:
  a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  b) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok, c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego.
 5. Sprawozdania z działalności za 2021 rok:
  a) Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni,
  b) Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  c) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy Miasta Rydułtowy” – w zakresie budowy chodnika z infrastrukturą,
  e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
  g) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu,
  h) ceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
  i) rozpatrzenia skargi części organizacji związkowych funkcjonujących przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  j) przekazania wniosku Pana N. T. organom właściwym do jego rozpatrzenia,
  k) podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXVII/385/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R.G. na bezczynność zarządcy drogi odnośnie do uszkodzonej drogi powiatowej nr 5047S w Łaziskach i Turzy Śląskiej,
  l) zmiany Uchwały Nr XXXVI/374/2022 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.