Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXVII (trzydziesta siódma) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 14:00 w trybie hybrydowym.

logo powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
  w Powiecie Wodzisławskim.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2021 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2023.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim:
  a) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu w 2021 roku,
  b) informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2021 roku.
 8. Sprawozdania:
  a) Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji,
  b) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
  b) założenia Technikum nr 2 w Rydułtowach,
  c) utworzenia Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  e) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój, w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego,
  f) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  g) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVI/328/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
  i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
  j) rozpatrzenia skargi Pana R.G. na bezczynność zarządcy drogi odnośnie do uszkodzonej drogi powiatowej nr 5047S w Łaziskach i Turzy Śląskiej,
  k) przekazania skargi Pani M. S. organowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
  l) poparcia Uchwały Nr LI/290/22 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
  m) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Informacje bieżące.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.