POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXIV (trzydziesta czwarta) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w trybie hybrydowym.

logo powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
  a) informacja Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego za 2020 rok,
  b) sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  c) informacja z realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.
 5. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2022-2024,
  b) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatu RTG,
  c) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  d) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
  e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/255/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok wraz z załącznikami,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/254/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2036,
  g) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia,
  h) zmiany Uchwały Nr V/61/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu w podróżach służbowych radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.