POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXIII (trzydziesta trzecia) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 28 października 2021 r. w trybie hybrydowym. Rozpoczęcie o godz. godz. 14:00.

logo powiatu

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,
  e) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  f) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  g) powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  h) powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  i) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  j) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatu USG,
  k) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonych za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022,
  l) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/255/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok wraz z załącznikami,
  m) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/254/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2036,
  n) rozpatrzenia petycji Pana G. P. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień mieszkańców,
  o) poparcia stanowiska Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 8 października 2021 r. w zakresie zatrzymywania się przewoźnika RegioJet na stacji Wodzisław Śląski,
  p) rozpatrzenia skargi Pana M. G. na działania kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji.