POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Dwudziesta ósma sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w czwartek, 29 kwietnia, w trybie zdalnym. Rozpoczęcie o godz. 14:00.

powiat logo

XXVIII Sesja w dniu 29 kwietnia 2021, godz. 14:00 w trybie zdalnym

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej:
  a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  b) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok,
  c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego.
 5. Sprawozdania z działalności za 2020 rok:
  a) Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni,
  b) Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”,
  c) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków korzystania i zasad korzystania z tych przystanków,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  e) ceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/255/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok wraz z załącznikami,
  g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/254/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2036,
  h) rozpatrzenia skargi Pana R. G. dotyczącej zaniedbań i nienależytego wykonywania obowiązków przez zarządcę drogi odnośnie utrzymania drogi powiatowej nr 5047S w Łaziskach i Turzy Śląskiej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.