POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXIII (dwudziesta trzecia) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w formie zdalnej (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 29 października 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 14:00.

powiat logo

XXIII Sesja w dniu 29 października 2020, godz. 14:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID – 19 przedstawiona przez:
  a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.
  b) Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 6. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  b) zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  c) udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finasowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
  e) powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarzadzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  f) powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  g) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  h) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarzadzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  i) podziału Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
  k) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
  l) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 września 2020 r. o przywrócenie i utrzymanie postoju IC Chopin w Wodzisławiu Śląskim.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XXIII sesji.