POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

24 września 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego. Obrady odbędą się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zdalnie).

powiat logo

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 24 września 2020 roku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.
4. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiat Wodzisławski w 2019 roku – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
5. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2019,
c) pokrycia straty netto Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2019,
d) zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXI sesji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo,
b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
c) poparcia zgłoszenia przez Miasto Wodzisław Śląski i Powiat Wodzisławski projektu do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
e) utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach,
f) nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach,
g) zmiany uchwały Nr XLVI/445/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach,
h) zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. ze zmianami, w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,
i) zmiany uchwały Nr XXI/272/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
k) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
l) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
m) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
n) poparcia stanowiska Gminy Gorzyce w przedmiocie Odrzańskiej Drogi Wodnej i budowy połączenia Dunaj – Odra – Łaba.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacje bieżące.
13. Zamknięcie obrad XXII sesji.