POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

27 maja 2020 r. od godz. 14:00 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego. Obrady odbędą się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zdalnie).

powiat logo

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej:
  a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  b) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XVIII sesji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) udzielenia dotacji celowych Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
  c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XIX sesji.