POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

LII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

LII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 21 październik br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30. Początek obrad o godzinie 14:00.

Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 21 października 2010 r.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad  LI sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od LI sesji.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenia skargi  p. Ignacego Basztoń  na  działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim.
7.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych, Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników jednostek organizacyjnych.
8.Funkcjonowanie placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym i dotującym.
9.Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a)ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
b)wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2010 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
c)przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
d)zatwierdzenia zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (przyjętych Uchwałą  Nr 25/2010 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ),
e)przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Chirurgii Ogólnej,
f)zatwierdzenia zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (przyjętych Uchwałą  Nr 26/2010 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ),
g)przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w części szpitalnej,
h) zmiany Uchwały Nr XLVII/494/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych II oraz na przeniesieniu tego oddziału z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim,
i)zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”(przyjętych Uchwałą  Nr 20/2010 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. ),
j)zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” ( przyjętych Uchwałą Nr 21/2010 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. ,)
k)zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” ( przyjętych Uchwałą Nr 22/2010 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. ),
l)uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
m)zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub użytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego,
n)przekształcenia powiatowej jednostki budżetowej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim w powiatowy zakład budżetowy – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30,
o)zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowanego w Wodzisławiu Śląskim,  z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1,
p)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz  z załącznikami.
10.Przedstawienie odpowiedzi Zarządu Powiatu na wniosek Rady Powiatu o aktualnej sytuacji w  działalności  Firmy „Zielony Śląsk” na terenie Miasta Rydułtowy.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12.Wnioski i oświadczenia  radnych.
13.Informacje bieżące.
14.Zamknięcie  obrad LII sesji.