POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 lutego o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych przez Rzecznika Konsumentów w 2019 roku.
 5. Sprawozdania:
  a) z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XVI sesji,
  b) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat wodzisławski.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, którzy pełnia stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy karta Nauczyciela,
  b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
  c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2034.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Informacje bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XVII sesji.