POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 29 października o godz. 15:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 października 2019 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski  w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XII sesji.
 7. „Raport z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych” oraz wnioski z analizy sytuacji szpitali powiatowych w 2019 roku wypracowane przez Związek Powiatów Polskich.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2019 – 2021,
  b) wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim,
  c) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim sporządzonych za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020,
  d) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034,
  g) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na rok 2019.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XIII sesji.