POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Najbliższa, IX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego kadencji 2018-2023 odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Rozpoczęcie o godz. 12:00.

powiat logo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok:
  a) raport o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok,
  b) debata,
  c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
  c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku,
  e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok,
  f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok,
  g) dyskusja,
  h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok,
  i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VIII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  c) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  d) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  f) udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim,
  g) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wodzisławskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
  h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
  i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034,
  j) zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
  k) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pani Joanny Rduch – Kaszuba,
  l) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Ryszarda Zalewskiego,
  m) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Alojzego Szymiczka.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad IX sesji.