Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XLI sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 22 grudnia br. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a w Wodzisławiu Śląskim. Początek obrad o godzinie 14:00.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 grudnia 2009 r.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Powiatu.
4.    Rozpatrzenie ponownej skargi na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
6.    Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie poparcia oświadczenia wyrażonego  w Uchwale nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005  roku dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw     organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).
7.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XL sesji.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    przyjęcia rezygnacji i odwołania Pani Kornelii Newy członka Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
b)    zmiany składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
c)   podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d)  ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
e)  ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz określenia zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów oraz wysokości nagród pieniężnych,
f)  wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
g) przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Związku Powiatów Polskich,
h)  desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich  z siedzibą w Warszawie,
i)  zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,
j)  wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2009 r. nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
11.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
12.    Przestawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2010 rok oraz sprawozdań  z pracy komisji za 2009 rok.
13.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
14.    Informacje bieżące.
15.    Zamknięcie obrad XLI sesji.