Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXIV sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a. Rozpoczęcie o 12:00.

logo powiatu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego i urządzenia do kompresji klatki piersiowej,
b) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonych za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
e) przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Postawy Rodzicielskie w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Powiecie Wodzisławskim na lata 2017-2020,
f) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
g) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,
h) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
i) zmiany uchwały nr XXVII/340/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 – przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,
k) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032,
l) odwołania Wicestarosty Powiatu Wodzisławskiego,
m) delegowania radnego Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.

7. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
a) informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego,
b) informacja na temat zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Powiat Wodzisławski.

8. Informacja o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.