POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego obecnej kadencji odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdania:

 • a) z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok,
 • b) z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

 • a) zmiany uchwały nr XV/169/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2026,
 • b) uchwalenia Statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami”,
 • c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego,
 • d) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • e) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2016 rok,
 • f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2032,
 • g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2017.
8. Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej:

 • a) sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 rok,
 • b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad XXVI sesji.