Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędą się 24 września br. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a w Wodzisławiu Śląskim. Początek obrad o godzinie 15:00.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVII sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Śląskiego.
8.    Problematyka ochrony środowiska i przyrody w Powiecie Wodzisławskim:
a)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”,
b)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego”.
9.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*).
10.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2009 roku.
11.    Rozpatrzenie skargi  Pana  Ryszarda  Dróżdż  z  dnia 7 września  2009 roku na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej  – Dyrektora SP ZOZ  w Wodzisławiu Śląskim.**)
12.    Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    zaliczenia dróg nr 330 021S – ul. Mikołaja Kopernika (od skrzyżowania      z ul. Syrokomli 5005S do skrzyżowania z ul. Jastrzębską DW-933) i nr 330 140S  – ul. Leonida Teligi (od skrzyżowania z ul. Armii Ludowej 5019S do skrzyżowania  z ul. Czarnieckiego 5020S) położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, do kategorii dróg powiatowych,
b)    wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski nieruchomości      gruntowych od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego z siedzibą  w Katowicach,
c)    dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Alergologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
d)    wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Rehabilitacyjnego będącego komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą  „ Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
e)    przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na dofinansowanie zakupu aparatu Rtg,
f)    zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
13.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
14.    Informacje bieżące.
15.    Zamknięcie  obrad XXXVIII sesji.

*) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2009r. oraz informację o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej radni otrzymali w dniu 27 sierpnia 2009r.
**) ze względu na objętość skargi wraz z załącznikami  dokument dostępny jest w Biurze Rady i Zarządu.