Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXVII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 sierpnia 2009r w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim. Początek obrad o godz. 15:00.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
4. Informacje z działalności :
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Wodzisławskiego,
b) Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na
obszarze Powiatu Wodzisławskiego,
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5. Podziękowanie Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraŜy PoŜarnej Panu
Kazimierzowi Musialikowi za całokształt działań związanych z ochroną przeciwpoŜarową
i przeciwpowodziową Powiatu Wodzisławskiego.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
a) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na
likwidacji Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w Przychodni Rejonowo
-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na
likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2
w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
c) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na
likwidacji Poradni Alergologii Dziecięcej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2
w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
d) niewyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radnym
Powiatu Wodzisławskiego Panem Grzegorzem Dziewiorem.*)
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Informacje bieŜące.
12. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.

*) projekt uzasadnienia do uchwały stanowiący jej załącznik zostanie dostarczony przed rozpoczęciem obrad.