Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 22 grudnia 2011r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 12:00.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 grudnia 2011 roku.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Uchwalenie budżetu  Powiatu Wodzisławskiego:
a)    podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok wraz  z załącznikami,
b)    podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012-2022.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
a)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92,
b)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
c)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23,
d)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41.
e)    podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
f)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim,
g)    wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski nieruchomości gruntowej Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,
h)    udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego,
i)    powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
j)    powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
k)    wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok,
l)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami,
m)    wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8.    Sprawozdania z pracy komisji za 2011 rok  i plany pracy komisji na 2012 rok.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Informacje bieżące.
12.    Zamknięcie obrad XIII sesji.