Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu

XIV sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 28 listopada 2019, godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a. Początek o godz. 14:00.

logo powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu.
 4. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
  a) informacja Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego,
  b) sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  c) informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r.
 5. Informacja o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki.
 6. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025.
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIII sesji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
  d) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  e) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  f) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  g) powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  h) powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
  i) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
  j) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
  k) zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
  l) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
  m) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,
  n) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.9. Interpelacje i zapytania radnych,
  o) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  p) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
  r) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei z siedziba w Wodzisławiu Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów pociągu IC „Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020 skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP Intercity,
  s) apelu do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy dotyczącego Schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XIV sesji.