POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Wydział Oświaty

Szczegółowe zadania i obowiązki Wydziału Oświaty

Wydział Oświaty wykonuje zadania, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
a w szczególności:

Wydział Oświaty wykonuje zadania, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, a w szczególności:

w zakresie Referatu Edukacji:

 • realizowanie zadań związanych z zakładanie, prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych, w tym ognisk artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania a także zadań związanych z likwidacją tych szkół i placówek,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją sieci publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 • zakładanie, prowadzenie i likwidowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 • wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy wobec osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w ust. 1, a w szczególności:
  1) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływanie z tych stanowisk,
  2) ocena pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Wodzisławski,
  3) dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy,
  4) wnioskowanie o przyznanie nagród Starosty, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki lub przedłużeniem powierzenia dyrektora szkoły/placówki,
 • przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,
 • sporządzanie zestawień  zbiorczych i weryfikacja danych wprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe w Systemie Informacji Oświatowej,
 • opracowanie planów naborowych na dany rok szkolny z uwzględnieniem danych demograficznych z poszczególnych gmin,
 • przygotowywanie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
 • przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wodzisławskiego za poprzedni rok szkolny, w tym informacji o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski,
 • przygotowanie dokumentacji i posiedzeń Komisji przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkół i placówek niepublicznych, a w szczególności:
  1) przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie wpisów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
  2) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu z ewidencji,
  3) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnienia szkoły publicznej oraz dla szkół prowadzonych przez inny organ lub podmiot prowadzący,
  4) prowadzenie spraw związanych z nadaniem placówce uprawnień szkoły publicznej na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej,
 • opracowywanie kierunków polityki oświatowej,
 • organizowanie narad i konferencji z dyrektorami szkół i placówek oświatowych,
 • organizowanie uroczystości oświatowych,
 • załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa oświatowego.

w zakresie Referatu Projektów Edukacyjnych:

 • bieżąca analiza materiałów dotyczących programów skierowanych do jednostki samorządu terytorialnego w celu pozyskania dostępnych środków w zakresie edukacji,
 • opracowanie danych i przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizowanych przez wydział zadań,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z aplikacją o środki,
 • współpraca w ramach realizowanych projektów z instytucjami zewnętrznymi wdrażającymi projekty,
 • udział w realizacji projektów w ramach pozyskanych przez wydział środków.
 • tworzenie planów wydatków oraz sprawozdań finansowych,
 • współpraca w realizacji programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe,
 • pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów edukacyjnych.

w zakresie Referatu Ekonomicznego:

 • opracowywanie projektu budżetu szkół i placówek oświatowych na podstawie informacji otrzymywanych z jednostek podległych,
 • sporządzanie zbiorczych planów dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z realizacji planu dochodów i wydatków szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
 • sporządzanie wniosków w sprawie zmian w budżecie oraz bieżąca weryfikacja planów finansowych podległych szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie wniosków w sprawie uruchomienia środków finansowych na wydatki budżetowe,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych dla potrzeb Wydziału związanych z realizowanymi zadaniami,
 • sporządzanie dyspozycji przekazania dotacji i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • planowanie dochodów i wydatków w zakresie  zawieranych porozumień,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie finansów szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie, aktualizacja oraz realizacja planu wydatków budżetowych wydziału,
 • sporządzanie wydziałowego planu zamówień publicznych.