Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim jest Przewodniczący Zespołu (ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

2. Jakie dane należy nam podać?

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji wniosku jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i innych stron postępowania oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji przez nas Państwa wniosku. Dodatkowo mogą Państwo w oparciu o Państwa zgodę przekazać nam dane opcjonalne (nr telefonu, adres poczty elektronicznej), które nie warunkują realizacji wniosku, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom (np. Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w przypadku rozpatrywania odwołań w II instancji), przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane powierzamy również Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – w zakresie funkcjonowania systemu EKSMOoN (Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności). Przetwarzanie Państwa danych ujętych w wewnętrznych systemach informatycznych powierzamy także podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, a w zakresie, w którym nie byłyby one przetwarzane zgodnie z przepisami, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

iod@powiatwodzislawski.pl

Więcej informacji:

www.powiatwodzislawski.pl/iod,
www.powiatwodzislawski.pl/mojedane