POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiatowe jednostki organizacyjne

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor Ośrodka: Celina Uherek-Biernat

Adres:

 • 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30
 • tel. / fax: 32 455 60 32
 • e-mail: psow@neostrada.pl

Godziny pracy:

 • Ośrodek jest placówką całodobową.

Cele i zadania Specjalistycznego Ośrodka:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia świadczy usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Działalność Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim w zakresie interwencyjnym, bytowym i terapeutyczno-wspomagającym realizowana jest w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.

1. W zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy,
 • ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
 • udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,
 • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

2. W zakresie bytowym:

 • zapewnienie całodobowego pobytu do 3 miesięcy,
 • zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków higieny osobistej.

3. W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego,
 • prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,
 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • konsultacje wychowawcze.

4. W zakresie pracy ze sprawcą przemocy – realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego,
w tym:

 • opracowanie planu pracy ze sprawcą przemocy,
 • uświadomienie osobie stosującej przemoc faktu jej istnienia oraz pomocy w nabyciu
 • umiejętności kontroli zachowania,
 • zapoznanie z procesem powstawania mechanizmów prowadzących do użycia przemocy,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez stosowania rzemocy,
 • próba powstrzymania sprawcy przemocy przed jej dalszym stosowaniem w rodzinie.

Praca ze sprawcą przemocy realizowana jest w odrębnym miejscu –  na osiedlu XXX-lecia nr 60.

Zadania Specjalistycznego Ośrodka określone w statucie realizowane są przez psychologów, terapeutów, pedagogów, pracownika socjalnego.  Specjalistyczny Ośrodek świadczy usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Współpracujemy z Sądem, Prokuraturą, Komendą Powiatową Policji, lokalnymi służbami społecznymi (MOPS-y, OPS-y), Urzędem Pracy, szkołami, służbą zdrowia i Kościołem oraz innymi instytucjami w zależności od potrzeb naszych klientów.

Specjalistyczny Ośrodek działa całodobowo udzielając pomocy ofiarom przemocy w rodzinie za pośrednictwem pracownika I kontaktu.

Bezpłatnie udzielamy konsultacji:

 • prawnych w zakresie przemocy w rodzinie,
 • psychologiczno-pedagogicznych.