Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

 

Adres:

Informacja o działalności Domu w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 16KB)

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od 60 lat.

Dom Dziecka realizuje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, skierowanych na podstawie postanowień opiekuńczych sądów rodzinnych przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego.

Powiatowy Dom Dziecka zapewnia swoim wychowankom zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych:

  • odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
  • właściwe warunki mieszkaniowe,
  • całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki itp.
  • wypoczynek letni i zimowy, uczestnictwo w zajęciach oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
  • wspieranie rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
  • organizowanie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia i udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania wychowanków.
  • opiekę pedagogiczną, psychologiczną, lekarską i pielęgniarską.
  • możliwość udziału w zajęciach rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego.

Dom Dziecka podejmuje działania w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną, pedagogizację rodziców, przygotowania wychowanka do powrotu do rodziny własnej, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.