Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ruszyła modernizacja ewidencji gruntów w Mszanie

Ruszyła modernizacja ewidencji gruntów w Mszanie

Rozpoczynają się prace terenowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Mszana. Tym razem geodeci odwiedzą posesje w sołectwach Gogołowa, Mszana i Połomia.

geodeta w trakcie prac w terenie

Kto odpowiada za modernizację i na czym ona polega?

Modernizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy polega na zbieraniu danych w terenie, a drugi na ich weryfikacji z udziałem zainteresowanych osób. Zakres prac związanych z modernizacją obejmuje:

A) w ramach etapu I:

 1. Przenumerowanie działek dla obrębu Mszana i Połomia, likwidację kart map dla obrębu Gogołowa,
 2. Likwidację rozbieżności w danych przedmiotowych,
 3. Uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków, aktualizację użytków gruntowych,
 4. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390),
 5. Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 1 do 4,
 6. Skompletowanie dokumentacji technicznej,
 7. Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów;

B) ramach etapu II:

 1. Przeprowadzenie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu,
 2. Udział w rozstrzyganiu zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego uwag i sporządzenie dokumentacji technicznej w tym zakresie,
 3. Zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych, zawierającymi w szczególności zmiany wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Termin realizacji:

 • etap I – do 29 sierpnia 2022 r.,
 • etap II – do 28 listopada 2022 r.

Za realizację zadania odpowiada wyłoniony w trybie postępowania przetargowego wykonawca, tj. firma MGGP S.A z siedzibą w Tarnowie.

Na czym w praktyce polegają oba etapy modernizacji?

Geodeci w ramach prowadzonych prac wykonają  pomiar budynków, zebrane zostaną dane opisowe o budynkach oraz określony zostanie zasięg gruntów zabudowanych. W celu dokonania pomiarów, geodeci zgodnie z art.13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt. Dodatkowo geodeci wykonujący pomiar będą posiadali pisemne upoważnienie wydane przez Starostę Wodzisławskiego, na którym widniało będzie nazwisko i imię oraz numer dowodu osobistego. W razie wątpliwości można poprosić geodetę o okazanie upoważnienia. Wszyscy geodeci będą posiadali kamizelki odblaskowe z napisem GEODEZJA MGGP. Prace terenowe wykonywane będą głównie w pierwszym półroczu 2022 r. Następnie, powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego.

W ramach etapu drugiego projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał przez okres 15 dni wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób (szacunkowy termin – wrzesień 2022 r.).Informacja o miejscu i czasie wyłożenia zostanie zamieszczona w prasie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mszana i Starostwa Powiatowego oraz na portalach internetowych.

Na co mieszkańcy powinni zwrócić szczególną uwagę w związku z modernizacją ewidencji?

Ważnym jest, by w okresie wyłożenia  zapoznać się z opracowanymi danymi. Ewentualnie w przypadku niezgodności uprawnione osoby będą mogły wnieść uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Opracowane dane zasilą także rejestry podatkowe i na ich podstawie organ podatkowy naliczy wysokość podatków od nieruchomości płaconych gminie.

Zgodnie z przepisami, uwagi wniesione podczas wyłożenia, zostaną rozpatrzone w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia. Następnie dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie starostwa.

Wówczas będzie jeszcze jedna okazja, by zgłaszać uwagi do danych zawartych w ewidencji. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie miał do tego prawo w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa.

Ważne, by tych terminów „pilnować”. Zgłoszenie zarzutów do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po tych terminach – zgodnie z przepisami – będzie bowiem traktowane jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków i może wiązać się z kosztami po stronie zainteresowanej osoby.

Warto zatem czytać ogłoszenia i informacje, zarówno na stronie i w siedzibie Starostwa, jak i Urzędu Gminy Mszana, ponieważ przepisy prawa nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli czy dysponentów nieruchomości.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o modernizacji (plik docx 26KB)