POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Ogłoszenia

Ruszyła modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Godów

Informujemy, że został wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, iMaper Adam Marcisz z siedzibą w Żorach oraz wspólnicy spółki cywilnej: Jerzy Bryk i Damian Malcharek, działający jako spółka cywilna UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach.

Umowa z wykonawcą została zawarta 7 czerwca 2019 r. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Godów.

Zakres prac obejmuje dwa etapy:

W ramach etapu I:

 1. Likwidacja rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych.
 2. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali.
 3. Modernizacja bazy danych ewidencyjnych w zakresie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych, weryfikacja pozostałych konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.
 4. Uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 393).
 5. Załadowanie danych do bazy testowej ewidencji gruntów i budynków.
 6. Skompletowanie operatu technicznego.
 7. Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia.

W ramach etapu II:

 1. Wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego.
 2. Skompletowanie aneksu do operatu technicznego.
 3. Transfer opracowanych danych do bazy danych prowadzonej przez Zamawiającego.
 4. Zakończenie prac.

Termin realizacji:

Zadanie 1 – całość prac dla obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice i Skrbeńsko

 • Etap I do 25 listopada 2019 roku
 • Etap II do 24 lutego 2020 roku

Zadanie 2 – całość prac dla obrębów ewidencyjnych: Krostoszowice, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów 

 • Etap I do 15 września 2020 roku
 • Etap II do 14 grudnia 2020 roku.

W wyniku realizacji zadania powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych w siedzibie tut. Starostwa.

Podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie zastosowana procedura opisana w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.):

 1. Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Urzędu Gminy Godów, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.
 2. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 3. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
 5. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w pkt 4, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 6. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygnie w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których będą dotyczyły zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.
 7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt 5 będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ogłoszenie – POBIERZ (PDF 1 MB)