Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert

Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert

Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty działające w sferze pożytku publicznego mogą składać oferty na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na wtorkowym posiedzeniu podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu w dziedzinie sportu, kultury oraz turystyki i krajoznawstwa. W puli jest 70 tys. zł.

Oferty na zadania w zakresie kultury można składać do 29 stycznia 2016 r. do godz. 14:00. Okres realizacji projektów powinien się mieścić między 25 lutym a 30 grudnia. Na dofinansowanie mogą liczyć :

  • plenerowe imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym i regionalnym,
  • wydarzenia kulturalne, jak festiwale, koncerty, konkursy, przeglądy itp.,
  • działania na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
  • projekty promujące tradycje kulturalne i twórczość ludową powiatu,
  • niekomercyjne publikacje poświęcone kulturze i historii powiatu,
  • konferencje, warsztaty i seminaria naukowe.

Na projekty konkursowe w kulturze przeznaczono 25 tys. zł.

W obszarze turystyki i krajoznawstwa planowane jest wsparcie organizacji imprez i przedsięwzięć turystycznych oraz innych inicjatyw mających na celu rozwój turystyki i krajoznawstwa w powiecie. O otrzymanie dofinansowania mogą się ubiegać również projekty polegające na wydaniu opracowania i publikacji promujących atrakcje turystyczne powiatu. Podobnie jak w przypadku projektów z kultury, oferty w zakresie turystyki należy składać do 29 stycznia 2016 r. do godz. 14:00, ale okres realizacji zadań jest dłuższy o tydzień i powinien mieścić się między 18 lutym a 30 grudnia 2016 r. Na projekty w zakresie turystyki i krajoznawstwa zabezpieczono 5 tys. zł.

Najwięcej w puli konkursowej, bo 40 tys. zł, przeznaczono na zadania w obszarze sportu. Oferty w tej dziedzinie powinny być składane na organizowanie:

  • imprez sportowo-rekreacyjnych, a także widowisk sportowych odbywających się dla mieszkańców na terenie powiatu,
  • zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży powiatu,
  • zawodów sportowych dla mieszkańców na terenie powiatu,

a także na wspieranie działań mających na celu wydanie opracowań i publikacji sportowych.

Termin składania projektów sportowych upływa 1 lutego 2016 roku o godz. 15.30, a termin ich realizacji musi mieć miejsce między 3 marca a 30 grudnia br.

Bez względu na dziedzinę, w której składana jest oferta, o zachowaniu terminu zawsze decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, a nie stempla pocztowego. Oferty muszą być zgodne ze wzorem  określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione mogą skorzystać z ułatwienia w postaci możliwości wypełnienia wniosku za pomocą generatora „Witkac” (link do niego dostępny jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie powiatu). Wprawdzie oferent, który do przygotowania oferty wykorzystał generator wniosków „Witkac”, musi ją po wypełnieniu i wysłaniu w generatorze jeszcze wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w kancelarii Starostwa, ale dzięki skorzystaniu z generatora ma szansę otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

Szczegółowe informacji na temat konkursów znajdują się w ich regulaminach:

Regulamin konkursu w dziedzinie kultury – POBIERZ (PDF 425 KB)

Regulamin konkursu w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa – POBIERZ (PDF 342 KB)

Regulamin konkursu w dziedzinie sportu – POBIERZ (PDF 342 KB)

Opinia w zakresie kryteriów oceny formalnej – POBIERZ (PDF 295 KB)