Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Raport o stanie powiatu – można wziąć udział w dyskusji

Raport o stanie powiatu – można wziąć udział w dyskusji

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu 26 maja przyjął Raport o Stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok. Przypominamy, że mieszkańcy powiatu mogą wziąć udział w debacie nad Raportem.

Logo Powiatu Wodzisławskiego

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p., rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

W myśl art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym informujemy, że sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu absolutorium, odbędzie się 22 czerwca 2022 r. Mieszkańcy, którzy chcieliby  zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, powinni zatem swoje zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób złożyć do 21 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

Do pobrania:

  1. Raport o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2021 r. (PDF 8 MB)