Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Mszana w miejscowości Mszana.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1611/188 o powierzchni 0,0856 ha, jednostka ewidencyjna Mszana, obręb Mszana, karta mapy 5, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00077175/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III księgi wieczystej obciążony jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością, tj.:

 • prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli  nieruchomości  Moszczenica wyk. 261, GL1J/00015470/3, GL1J/00033219/8, GL1J/00043755/0, GL1J/00044336/4, GL1J/00005600/1, GL1J/00044542/1,GL1J/00023620/9, GL1W/00053833/5, GL1W/00019777/4, GL1J/00003716/3.
 • służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 748/274, 749/272, 1314/62, 1324/62, 1327/62, 1328/63 pochodzących z nieruchomości Moszczenica wykaz 9, GL1J/00015470/3, GL1J/00033219/8, GL1J/00043755/0, GL1J/00044336/4, GL1J/00005600/1, GL1J/00044542/1, GL1J/00023620/9, GL1W/00053833/5, GL1W/00019777/4, GL1J/00003716/3.

Dział IV księgi wieczystej jest  wolny od wpisów.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w gminie Mszana z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej ulicy Stawowej o nawierzchni asfaltowej. Działka położona jest w południowej części miejscowości wśród gruntów niezabudowanych na terenie zwałowiska odpadów wydobywczych oraz kruszyw skalnych górniczych. Działka jest niezabudowana. Kształt działki jest nieregularny, czworokąt zbliżony do  trapezu. Ukształtowanie terenu zróżnicowane – zapadlisko zakrzaczone i zadrzewione. Działka nie jest uzbrojona.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana, zatwierdzonym uchwałą  nr XXVII/26/2013 Rady Gminy Mszana z 29 kwietnia 2013 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego poz. 3776 z 9 maja 2013 roku, zmienioną Uchwałą nr IV/25/2015  Rady Gminy Mszana z dnia 26 stycznia 2015 roku ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego poz. 463 z dnia 3 lutego 2015 roku, działka nr 1611/188 znajduje się w terenie oznaczonym  na mapie E72.P- Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 42.KDD- Teren dróg publicznych klasy dojazdowej. Przedmiotowa działka nie jest zajęta pasem  drogowym ul. Stawowej.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w Sali Prezydenckiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00,100) + 23% podatek VAT wynoszący 9.200,00  zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 49.200,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 492,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Wadium:

Wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 21 stycznia 2022 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213 ) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu  lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 2. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 4. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z § 30 b ust.3 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz.2213). W takim przypadku, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie zamieszczona stosowna informacja oraz wskazanie, w jaki sposób uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Inne informacje:

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr 32 453 97 58.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.