Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości w Olzie

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości w Olzie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Olza.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działkami nr nr 645/8 o pow. 0,4948 ha, 650/4 o pow. 0,0041 ha, jednostka ewidencyjna Gorzyce, obręb Olza, karta mapy 2, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00050814/5, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III oraz IV księgi wieczystej nr GL1W/00050814/5 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Olza przy ulicy Bogumińskiej nr 44, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Działka nr 645/8 stanowi grunty orne klasy IVa i tereny mieszkaniowe, a działka nr 650/4 stanowi w całości tereny mieszkaniowe. Nieruchomość w północnej części zabudowana jest piętrowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. W pozostałej części jest nieużytkowana, zarośnięta zielenią i sadem. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.

Pomiędzy będącymi przedmiotem przetargu działkami nr 645/8 i 650/4 skosem przebiega działka nr 1468/429 o powierzchni 0,0020 ha, będąca własnością Gminy Gorzyce.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., poz. 4288 wyżej wymienione działki położone są w terenie objętym strefą o symbolu G27 MNI – „teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej” oraz 1KDGP1/2 – „tereny drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego”.

Przetarg odbędzie się 13 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w sali prezydenckiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 126.690,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) – kwota zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)).

Postąpienie nie może być niższe niż 1.270,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).

Wadium wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 10 października 2022 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368.

z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numerów działek.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
  2. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  4. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
  • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z § 30b ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). W takim przypadku, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie zamieszczona stosowna informacja oraz wskazanie, w jaki sposób uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr (32) 4539758.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.