Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

 

ue04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł projektu: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”

W dniu 27 sierpnia 2013r. Powiat Wodzisławski podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Beneficjentem projektu jest Powiat Wodzisławski.

Okres realizacji projektu: 30.06.2013 r. – 31.08.2015 r.

Wartość projektu: 3 119 417,22 zł

Wartość dofinansowania w ramach RPO WSL: 2 167 601,63 zł

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system informatyczny baz danych funkcjonujących w urzędzie w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.

Celem tych działań jest zwiększenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej poprzez stworzenie specjalistycznego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Ważnym działaniem w ramach tego zadania będzie również usprawnienie i ułatwienie dostępu do informacji publicznych, a zatem zwiększenie dostępności do elektronicznych usług publicznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Postęp prac w projekcie pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”:

 1. W dniu 20 listopada 2013r. Powiat Wodzisławski  podpisał umowę na „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” z firmą Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-045 przy ul. Astrów 10.
  Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 28.08.2015 r.
 2. W dniu 26.05.2014r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie
  pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt I: Gorzyce” podpisano umowę z konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 2) PMG SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą
  w Katowicach.
  Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 21.04.2015 r.
 3. W czerwcu 2014r. po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu nieograniczonego nastąpiło podpisanie umów na zadanie pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt II:  Marklowice i Mszana, Obiekt III: Godów, Obiekt IV: Lubomia”.
  a)    Umowa na realizację Części I pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt II:  Marklowice i Mszana” została podpisana w dniu 17.06.2014r.
  z INFOGEO Marcin Kozieł z siedzibą w Będzinie,
  b)    Umowa na realizację Części II  pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt III: Godów” została podpisana w dniu 16.06.2014r.
  z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,
  c)    Umowa na realizację Części III  pn. „Budowa baz danych geodezyjnych – tereny wiejskie. Obiekt IV: Lubomia” została podpisana w dniu 23.06.2014r.
  z konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp.
  z o.o. z siedzibą w Żorach, 2) PMG SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
  Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 01.07.2015 r.
 4. W dniu 14 listopada 2014r. po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego” (przetarg informatyczny) została podpisana umowa z firmą GeoTechnologies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek Ratusz 10.
  Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 10.08.2015 r.
 5. W dniu 18.05.2015 r. Powiat Wodzisławski  podpisał umowę na „Zakup aplikacji obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego – oraz licencji dla dwóch użytkowników (dwa zestawy) aplikacji do aktualizacji baz danych referencyjnych (GEO-INFO)” z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Złotowskiej 27.
  Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 15.06.2015 r.

Założone w projekcie wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte.