Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1

Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

W dniu 31.08.2012 roku Powiat Wodzisławski podpisał z Województwem Śląskim umowę  o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa  i  modernizacja Powiatowego  Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim   ul. Gałczyńskiego 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”.  Działanie 8.3. „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wodzisławski.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Całkowita wartość projektu:  5 446 502,67 zł
Środki EFRR w ramach RPO WSL: 3 904 621,27 zł
Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego:  1 541 881,40 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt zakłada:
– modernizację części istniejących warsztatów,
– rozbudowę warsztatów i pracowni,
– wyposażenie powstałych powierzchni w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz niezbędne meble,

– zagospodarowanie otoczenia powstającego obiektu dydaktycznego, polegające na stworzeniu
dodatkowych miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz drogi dojazdowej.

INFORMACJA O PRZETARGU

W dniu 23 kwietnia 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., ul. Gałczyńskiego 1”. Informacje o zamówieniu są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://cku.bip.powiatwodzislawski.pl (menu podmiotowe: Zamówienia publiczne).

WYBÓR WYKONAWCY  ROBÓT  BUDOWLANYCH

W dniu 26 czerwca 2013 r. podpisana została przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego umowa  na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt.: „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego  w

Wodzisławiu Śl., ul. Gałczyńskiego 1″.

Prace budowlane wykonywać będzie wybrana w drodze postępowania przetargowego firma:

Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany
Artur Marcinek
ul. Długa 61c
44-373 Wodzisław Śląski

 

Realizacja robót rozpocznie się dnia 29 czerwca 2013 r.

ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH

Zgodnie z podpisaną w dniu 26 czerwca 2013 r. umową, Wykonawca robót budowlanych rozpoczął realizację zadania pt.: „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., ul. Gałczyńskiego 1”.

W pierwszej kolejności wykonywane są  prace rozbiórkowe w części modernizowanej budynku oraz przygotowawcze na terenie przeznaczonym pod rozbudowę.

„Postęp prac budowlanych w projekcie –  listopad 2013 r.”

W dniu 15.03.2014 r. zakończyła się realizacja prac budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego projektu.
Obecnie trwają działania związane z wyposażeniem wybudowanych pracowni i warsztatów w urządzenie dydaktyczne.

Wodzisław Śląski, dn. 05.05.2014 r.

ZAKOŃCZENIE  REALIZACJI  PROJEKTU

W dniu 30.04.2014 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.
W ramach zadania, oprócz wykonanych robót budowlanych, do powstałych pracowni/warsztatów  zakupione zostały także profesjonalne urządzenia dydaktyczne. Nowe wyposażenie trafiło do:  warsztatu obróbki ręcznej, warsztatu obróbki mechanicznej-klasycznej, hali obrabiarek CNC, hali zawodów budowlanych, pracowni firmy symulacyjnej, pracowni CAD i grafiki, spawalni. Zakupiony został także wózek widłowy.
Zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zadanie ma na celu wzrost dostępności i poprawę warunków kształcenia ustawicznego. Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie i warsztaty umożliwią słuchaczom i uczniom zdobywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie odpowiadającym wymaganiom obecnego rynku pracy.