Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o OWES

Informacje o OWES

 

Cel projektu:

 • Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie dla nich stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

owes-logo

Wartość projektu:

 • 5 237 117,00 zł

Wkład funduszy europejskich:

 • 4 451 549,45 zł

Dla kogo?

 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.

Gdzie?

 • Na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego: Jastrzębie-Zdrój, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, Rybnik, Żory

Za ile?

 • Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Kto udziela wsparcia?

 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie-Zdrój i Powiatem Wodzisławskim.

Kiedy?

 • Od sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego oferuje m.in.:

 1. Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej: udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.
 2. Usługi animacyjne: diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego; animacja partnerstw lokalnych; wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej; pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne, wsparcie w powstawaniu organizacji obywatelskich i rozwoju partycypacji społecznej.
 3. Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).
 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych: doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych; doradztwo specjalistyczne (np. prawne, marketingowe,  księgowe, finansowe, osobowe), doradztwo biznesowe, szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.
 5. Promocja ekonomii społecznej: promocja sektora ekonomii społecznej; promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi; promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej; organizacja targów ekonomii społecznej.
 6. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:
 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy i 120 000 zł na podmiot + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez  pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Kontakt:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. T. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12 wew. 105 i 109
e-mail: owes@cris.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Źródło: http://www.cris.org.pl/projekty/zobacz/Osrodek-Wsparcia-Ekonomii-Spolecznej-Subregionu-Zachodniego